Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

 

Danışmanlık Sistemi Nedir?

Kayıt yaptıran her öğrenci için öğretim yılı başında, ilgili bölüm başkanlığı tarafından bölümün öğretim üyeleri arasından bir danışman belirlenir. Danışman, eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrenci, yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerini danışmanının önerisi ile seçer ve danışmanına onaylatır.

Ders Seçme ve Kayıt Yenileme Nedir?

Önlisans, Lisans ve Lisansüstü programlarına kayıtlı her öğrencinin her yarıyıl başında ilgili yılın akademik takviminde belirtilen tarihlerde alacakları zorunlu ve seçmeli dersleri belirlemek üzere Öğrenci Bilgi Sisteminden(OBS) yaptıkları işlemlerdir. Öğrenciler aldıkları dersleri danışmanlarına onaylatmalıdır. Danışman onayından sonra kayıt yenileme işlemi tamamlanır. 

Derslere Devam Zorunluluğu

Öğrenciler teorik derslerin %70’ine, uygulama, laboratuvar, atölye ve stüdyo çalışmalarının %80’ine katılmak zorundadır. Öğrencilerin derslere devamları, dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir. 

Sınav Sonucuna İtiraz?

Öğrenci sınav sonuçlarının ilanını izleyen beş işgünü içerisinde yazılı olarak ilgili birim yönetimine başvurarak sınav kağıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. İlgili öğretim elemanı sınav kağıdını tekrar inceleyerek itirazı en geç beş iş günü içinde değerlendirir ve sonucunu bölüm başkanlığına bildirir. 5 iş gününden sonra yapılan itirazlar geçersizdir.

Mazeret Sınavları?

Mazeret sınavı için başvuru, mazeret süresinin bitiminden itibaren beş iş günü içinde mazeretini gösteren belgeler ile ilgili dekanlığa/müdürlüğe yapılır. Faks ile yapılan başvurularda belgenin aslı beş iş günü içerisinde dekanlığa/müdürlüğe teslim edilir. Bu süre dışında yapılan başvurular geçersizdir.

Onur ve Yüksek Onur Öğrencisi Ne Demektir?

Her yarıyıl sonunda, en az o yarıyılın dersleri kadar derse kayıt yaptıran ve o yarıyıla ait ağırlıklı yarıyıl not ortalaması 3,00 – 3,49 arasında olan öğrenci onur öğrencisi, 3,50 ve daha yüksek olan öğrenci ise yüksek onur öğrencisi sayılır. Ancak, bu öğrencilerin öğrenimleri süresince herhangi bir yarıyılda disiplin cezası almaması ve tüm derslerden başarılı olmaları gerekir. 

Diploma?

Bir öğrenciye, kayıtlı olduğu programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlayarak Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO) en az 2,00 olması ve varsa stajlarını başarmış olması kaydıyla lisans diploması verilir.