Bitirme Tezi

ÖĞRENCİ > Bitirme Tezi

28.01.2014 Tarih ve 79 Sayılı Senato Toplantısı

 

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1- Bu yönergenin amacı Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölümlerinin lisans öğretimi kapsamında öğrencilerin yapmaları gereken bitirme tezinin konularının dağıtımı, hazırlanması, teslimi, sınavı ve değerlendirilmesi ile ilgili hususları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu yönerge Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerini kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu yönerge Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönergede geçen;
a. Üniversite: Yalova Üniversitesini
b. Fakülte: Mühendislik Fakültesini
c. Dekanlık: Mühendislik Fakültesi Dekanlığını
d. Dekan: Mühendislik Fakültesi Dekanını
e. Fakülte Kurulu: Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulunu
f. Fakülte Yönetim Kurulu: Mühendislik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu
g. Bölüm: Mühendislik Fakültesin ilgili Bölümünü
h. Bitirme Tezi: Öğrencilerin lisans öğretimi kapsamında yapmaları gereken mezuniyet çalışmasını
i. Danışman: Bitirme tezi yürütücüsü öğretim üyesini / görevlisini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Danışmanın ve Tez Konusunun Belirlenmesi

Madde 5- Her eğitim-öğretim yılı başında bölüm tarafından bitirme tezi dersine kayıt olacak öğrencilerin sayısı belirlenir; bu sayının danışman sayısına bölünmesiyle her danışmanın bitirme tezi danışmanlığı üstleneceği en fazla öğrenci sayısı bulunur ve danışmanlara duyurulur.
Madde 6- Bitirme tezi çalışma alanları, danışman tarafından bölüm eğitim hedeflerine uygun olacak şekilde belirlenir ve bitirme tezinin yapılacağı yarıyıldan bir önceki yarıyılın 11. haftasına kadar bölümüne yazılı olarak bildirilir.
Madde 7- Bölüm tarafından, her danışmanın bitirme tezi çalışma alanları listelenerek bitirme tezinin yapılacağı yarıyıldan bir önceki yarıyılın 12. - 14. haftasında ilan edilir.
Madde 8- Öğrenci ve danışman tarafından imzalanmış danışmanlık formu, öğrenci tarafından bölüme bitirme tezi dersine kayıt olma hakkını kazanacakları yarıyıldan bir önceki yarıyılın 14. haftasının son gününe kadar teslim edilmelidir.
Madde 9- Bitirme tezi dersine kayıt olma hakkını kazanan öğrencilerden danışmanlık formunu süresi içerisinde teslim etmeyen öğrencilerin danışmanlık formu bölüm tarafından doldurulur. Bu şekilde hazırlanan danışmanlık formu, bir hafta içerisinde öğrenci ve danışman tarafından imzalanarak bölüme teslim edilir.
Madde 10- Bitirme tezi konularının belirlenmesi ve dağıtımı bölüm başkanlıklarınca onaylanır (BTF01).
Madde 11- Bölüm tarafından, her danışmanın bitirme tezi danışmanlığını üstlendiği öğrencilerin isimleri ve bu öğrencilerin çalışma konuları listelenerek bitirme tezinin yapılacağı yarıyılın ilk haftasında ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bitirme Tezinin Hazırlanması ve Teslimi

Madde 12- Bitirme tezi Fakülte Kurulu tarafından belirlenecek ‘Mühendislik Fakültesi Bitirme Tezi Hazırlama Kılavuzu’na göre hazırlanır. Öğrencinin hazırladığı bitirme tezinin bu kılavuza uygunluğunu, danışman denetler.
Madde 13- Bitirme tezleri en geç dönemin tamamlanmasından sonraki sınav döneminin ilk günü 4 kopya halinde ilgili bölüme teslim edilir.
Madde 14- Öğrenci yaz öğretiminde (yaz okulu) bitirme tezi dersine yazılamaz. Bir öğrenci mezuniyet durumuna gelmek kaydıyla ilgili mevzuat ve kredi koşullarına uygun olarak Güz ve Bahar Yarıyılında Bitirme Tezi dersine kayıt yaptırabilir ve tez hazırlayabilir. Bu durumda Bitirme Tezi ders programlarına yarıyıl başlangıcından itibaren 15 gün içinde Yönetim Kurulu ile işlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bitirme Tezi Sınavı ve Değerlendirilmesi

Madde 15- Teslim edilen bitirme tezi, danışman tarafından yarıyıl sonu sınav döneminin ilk haftası içinde incelenir ve inceleme sonucu öğrencinin sınava girip giremeyeceği aynı hafta içerisinde bölüm tarafından ilan edilir. Bitirme tezi süresi içinde teslim edilmediği takdirde öğrenci başarısız sayılır ve FF notu verilir. Öğrenci bir sonraki dönemde yeniden bitirme tezi dersine yazılır.
Madde 16- Bitirme tezi sınavı, bölüm kurulunca seçilen biri tez danışmanı en az üç öğretim üyesi veya görevlisinden oluşan sınav komisyonu tarafından sözlü olarak yapılır. Bitirme tezlerinin jüri üyelerine dağıtımı ilgili bölüm tarafından yapılır.
Madde 17- Bitirme tezi sınavını geçen öğrencinin başarı derecesi, hazırladığı tez ve sınavdaki başarısı göz önüne alınarak tespit edilir.
Madde 18- Bitirme tezi yetersiz görülen öğrenciler bitirme tezi dersini tekrar eder. Bitirme Tezi konusu kabul edilmesine rağmen bitirme tezi sınavında başarısız olanlar ise bütünleme sınavına girerler (BTF04). Tez ve sunum değerlendirme yüzdeleri bölümce belirlenir.
Madde 19- Bitirme tezi sınavı, yarıyıl sonu sınav döneminde bölüm tarafından belirlenen günlerde yapılır. Sınavlara, öğretim elemanları ve öğrenciler dinleyici olarak katılabilirler. Bitirme tezi sınavlarında sözlü sunumlar, görsel ve işitsel sunum teknikleri kullanılarak yapılır.
Madde 20- Bitirme tezi sınav notu, bölümün bitirme tezi sınavı için belirlediği kriterlerin jüri üyeleri tarafından değerlendirilmesi ile 100 puan üzerinden verilir. Öğrencinin aldığı puan mutlak değerlendirme yapılarak harf notuna çevrilir ve sonuç, sınavı izleyen 3 (üç) gün içerisinde sınav komisyonu tarafından bir tutanakla bölüme bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Madde 21- Danışmanın isteği halinde Bölüm Kurulu Kararı ile grup bitirme çalışması yaptırılabilir.
Madde 22- Hüküm bulunmayan hallerde ilgili bölüm kurulu karar verme yetkisine sahiptir.

ALTINCI BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük
Madde 23- Bu Bitirme Tezi yönergesi, Fakülte Kurulunun önerisi ile Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 24- Bu yönerge hükümleri Mühendislik Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.

________________________________________________________________________________________

        Bitirme Tezi Yönergesi ve Hazırlama Kılavuzu

Bitirme Tezi Formları

_________________________________________________________________________________________